Компанийн мэдээлэл

Компанийн мэдээлэл

Transcapital BBSB
УБ хот партизаны гудамж өөрйн байр
Улаанбаатар, 15170, Mongolia

Утас: 332255
Веб хуудас: www.transcapital.mn


Компанийн мэдээлэл:

Транскапитал ББСБ нь 2001 оны 4-р сарын 1-ний өдрийн Монгол Банкны ерөнхийлөгчийн 149 тоот тушаалын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн 100 хувийн өмчид тулгуурласан анхны банк бус санхүүгийн байгууллага юм. 


Transcapital BBSB ажил
Дэс дараалал
Нэг хуудсан дахь ажлын тоо

Таны зааж өгсөн шалгуурт тэнцэх жагсаалт байхгүй байна

Таны зааж өгсөн шалгуурт тэнцэх жагсаалт байхгүй байна