Компанийн мэдээлэл

Компанийн мэдээлэл

JNC Mongolia
Нисора цамхаг 304 тоот
Улаанбаатар, 13330, Mongolia

Утас: 77631222
Веб хуудас: www.jncsolutions.com


Компанийн мэдээлэл:

Мэдээлэл Технолги чиглэлээр үйл ажиллагаа 


JNC Mongolia ажил
Дэс дараалал
Нэг хуудсан дахь ажлын тоо

Таны зааж өгсөн шалгуурт тэнцэх жагсаалт байхгүй байна

Таны зааж өгсөн шалгуурт тэнцэх жагсаалт байхгүй байна